Trang 2314, kết quả từ 23131 tới 23140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bá Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Khá Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khá Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ B Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ B Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn D Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn D Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Truy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Truy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Sữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Sữa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...230923102311231223132314231523162317...74341