Trang 2317, kết quả từ 23161 tới 23170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trung Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Trọng Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lại Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Lương Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thế Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Đức Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231223132314231523162317231823192320...74341