Trang 2322, kết quả từ 23211 tới 23220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đ Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mậu Mẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mậu Mẫu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Mao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231723182319232023212322232323242325...74341