Trang 2323, kết quả từ 23221 tới 23230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Những

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Những, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Hữu Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Khoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Nguyên Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Nguyên Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231823192320232123222323232423252326...74341