Trang 2329, kết quả từ 23281 tới 23290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn ầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vi Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hồng Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...232423252326232723282329233023312332...74341