Trang 2333, kết quả từ 23321 tới 23330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đ/c Len

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Len, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Táo Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Táo Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 26/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 6/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 18/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 15/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...232823292330233123322333233423352336...74341