Trang 2340, kết quả từ 23391 tới 23400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Phúc Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Toản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Tất Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tất Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Liễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233523362337233823392340234123422343...74341