Trang 2341, kết quả từ 23401 tới 23410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Suý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Suý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Quang Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Như Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 15/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233623372338233923402341234223432344...74341