Trang 2346, kết quả từ 23451 tới 23460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Minh Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Viết Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đoan Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đoan Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đăng Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vương Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quang Xuân Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Xuân Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234123422343234423452346234723482349...74341