Trang 2347, kết quả từ 23461 tới 23470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 18/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Trạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Ngi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Ngi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234223432344234523462347234823492350...74341