Trang 2350, kết quả từ 23491 tới 23500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 24/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duy Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duy Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 26/, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dư Quang Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Quang Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 6/1/, hi sinh 6/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Hữu Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/6/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234523462347234823492350235123522353...74341