Trang 2351, kết quả từ 23501 tới 23510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Hoà Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hoà Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Bá Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bá Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Quang Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234623472348234923502351235223532354...74341