Trang 2353, kết quả từ 23521 tới 23530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đ/c Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nuyễn Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nuyễn Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hồng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hải Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234823492350235123522353235423552356...74341