Trang 2368, kết quả từ 23671 tới 23680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Xuân Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Công Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Trọng Các (Tác)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Các (Tác), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Chí Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chí Ca, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...236323642365236623672368236923702371...74341