Trang 2386, kết quả từ 23851 tới 23860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Viết Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Viết Đoàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Tiến Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Xuân Đĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Đĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Tiến Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238123822383238423852386238723882389...74341