Trang 2395, kết quả từ 23941 tới 23950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Căn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Căn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lư Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lư Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Doãn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Doãn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Hồng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Quốc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quốc Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Kệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Kệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239023912392239323942395239623972398...74341