Trang 2403, kết quả từ 24021 tới 24030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Căn Phách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Căn Phách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hiếu Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiếu Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Hùng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hùng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Duy Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duy Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lạc Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lạc Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Huy Sữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Sữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239823992400240124022403240424052406...74341