Trang 2412, kết quả từ 24111 tới 24120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Diên Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diên Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đing Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đing Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Đinh Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Đinh Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Công Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trung Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240724082409241024112412241324142415...74341