Trang 2413, kết quả từ 24121 tới 24130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Công Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoá Văn Thì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoá Văn Thì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thịnh Tâm Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thịnh Tâm Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240824092410241124122413241424152416...74341