Trang 2419, kết quả từ 24181 tới 24190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Xua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thượng Yêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thượng Yêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn C Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn C Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Sứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Như Tốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như Tốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 8/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241424152416241724182419242024212422...74341