Trang 2425, kết quả từ 24241 tới 24250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Hữu Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thế Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vùng Thêm Vây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vùng Thêm Vây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Thái Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thái Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phương Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Kiều Đỗng Tua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Đỗng Tua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...242024212422242324242425242624272428...74341