Trang 2439, kết quả từ 24381 tới 24390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trường Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Ngô Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Ngô Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trí Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Đình Sưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Sưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243424352436243724382439244024412442...74341