Trang 2444, kết quả từ 24431 tới 24440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Huy Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Huy Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đậu Rốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đậu Rốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Minh Sai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Sai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quách Sỹ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Sỹ Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Canh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Canh Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243924402441244224432444244524462447...74341