Trang 2445, kết quả từ 24441 tới 24450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đỗng Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đỗng Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Thị Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bá Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Đăng Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đăng Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244024412442244324442445244624472448...74341