Trang 2450, kết quả từ 24491 tới 24500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Quốc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quốc Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Tấn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Đình Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chế Thị Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Thị Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Sỹ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đậu Trọng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Trọng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Hữu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Cảnh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244524462447244824492450245124522453...74341