Trang 2451, kết quả từ 24501 tới 24510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trí Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Phồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Minh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đỗng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đỗng Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244624472448244924502451245224532454...74341