Trang 2458, kết quả từ 24571 tới 24580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quốc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Kim Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245324542455245624572458245924602461...74341