Trang 2463, kết quả từ 24621 tới 24630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Hữu Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Sỹ Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Ngại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Thành Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Doản Hồng Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doản Hồng Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245824592460246124622463246424652466...74341