Trang 2464, kết quả từ 24631 tới 24640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đình Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245924602461246224632464246524662467...74341