Trang 2469, kết quả từ 24681 tới 24690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đức Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đình Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Sỹ Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sỹ Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Quốc Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quốc Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246424652466246724682469247024712472...74341