Trang 2472, kết quả từ 24711 tới 24720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngụ Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngụ Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Thế Lử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thế Lử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Đình Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Khắc Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Khắc Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khắc Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 3/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246724682469247024712472247324742475...74341