Trang 2474, kết quả từ 24731 tới 24740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Công Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Doản Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doản Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Hữu Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hữu Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246924702471247224732474247524762477...74341