Trang 2477, kết quả từ 24761 tới 24770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Doản Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doản Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thái Gia Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Gia Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...247224732474247524762477247824792480...74341