Trang 2483, kết quả từ 24821 tới 24830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đỗng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đỗng Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Gia Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Gia Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mia Hồng Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mia Hồng Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Đình Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Khắc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thường Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thường Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...247824792480248124822483248424852486...74341