Trang 2511, kết quả từ 25101 tới 25110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Dương Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Dương Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lăng Minh Sỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Minh Sỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Thế Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Thế Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông Văn Sùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Sùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Hùng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hùng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Văn Soóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Soóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250625072508250925102511251225132514...74341