Trang 2512, kết quả từ 25111 tới 25120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh út Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh út Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Đình Sình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Sình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Soảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Soảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Viết Sòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Viết Sòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ký Sẹc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ký Sẹc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vương Trường Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Trường Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250725082509251025112512251325142515...74341