Trang 2513, kết quả từ 25121 tới 25130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Sần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Sần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Sèng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sèng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Sân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Sân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Văn Sế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Sế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lục Văn Sắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Sắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Vĩnh Sàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Vĩnh Sàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Sần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lăng Viết Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Viết Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Sáy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250825092510251125122513251425152516...74341