Trang 2518, kết quả từ 25171 tới 25180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Phít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Núng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Núng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Phà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Phà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Pháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Pháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Phạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Phạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Hoàng Núm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Hoàng Núm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Nồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lục Văn Nón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Nón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251325142515251625172518251925202521...74341