Trang 2519, kết quả từ 25181 tới 25190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Noóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Noóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Nín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Nín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mông Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mông Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bế Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Hán Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Hán Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Khánh Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Khánh Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1590, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đàm Công Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Công Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251425152516251725182519252025212522...74341