Trang 2523, kết quả từ 25221 tới 25230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Mồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Mon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Mon, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 29/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hứa Thanh Mình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thanh Mình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Mả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Mả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lăng Đại Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Đại Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Mèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mèn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251825192520252125222523252425252526...74341