Trang 2539, kết quả từ 25381 tới 25390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Trần Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Trần Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Công Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Chí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Chí Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Văn Dói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Dói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Xuân Dì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Dì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Dỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Dỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Cón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253425352536253725382539254025412542...74341