Trang 2574, kết quả từ 25731 tới 25740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Hồng Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phí ngọc nghĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí ngọc nghĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Đức Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Trọng Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Phóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Viết Phồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Phồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256925702571257225732574257525762577...74341