Trang 2575, kết quả từ 25741 tới 25750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Ngọc Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Phím

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Phím, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nghiêm Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Phất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Phất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Xuân Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Hồng Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257025712572257325742575257625772578...74341