Trang 2577, kết quả từ 25761 tới 25770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Đại Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đại Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trừu Sang Sếch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trừu Sang Sếch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257225732574257525762577257825792580...74341