Trang 2578, kết quả từ 25771 tới 25780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Đắc Sướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đắc Sướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Suy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Suy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Bá Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bá Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257325742575257625772578257925802581...74341