Trang 2602, kết quả từ 26011 tới 26020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Doản Lể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doản Lể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Huy Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Bảo Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bảo Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Khúc Văn Lã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Văn Lã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Huy Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huy Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259725982599260026012602260326042605...74341