Trang 2629, kết quả từ 26281 tới 26290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Thị Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Xuân Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Phúc Ghìa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phúc Ghìa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262426252626262726282629263026312632...74341