Trang 2634, kết quả từ 26331 tới 26340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ A Cươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Cươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khoa Hầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa Hầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Bá Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bá Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Xuân Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức On, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262926302631263226332634263526362637...74341