Trang 2641, kết quả từ 26401 tới 26410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ma Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...263626372638263926402641264226432644...74341