Trang 2642, kết quả từ 26411 tới 26420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Duy Phớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Phớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Cá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...263726382639264026412642264326442645...74341